Bài viết về chủ đề "văn hóa công cộng"

VĂN HÓA CÔNG CỘNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về văn hóa công cộng
Quy chế Hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng

Quy chế Hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng

Mục đích hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức đối với hoạt động văn hoá của cơ quan, tổ chức mình

Chi tiết >>