Bài viết về chủ đề "văn bản pháp luật về hóa chất"

VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ HÓA CHẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về văn bản pháp luật về hóa chất
Luật Hóa chất số 06/2007/QH12

Luật Hóa chất số 06/2007/QH12

Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 quy định về hoạt động hóa chất, an toàn trong hoạt động hóa chất, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động hóa chất, quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất.

Chi tiết >>