Luật Đất đai năm 2013, cập nhật mới nhất 2021
|

Luật Đất đai năm 2013, cập nhật mới nhất 2021

Luật Đất đai mới số 45/2013/QH13 Luật này quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ VN

Chi tiết
Tư vấn miễn phí