Bài viết về chủ đề "văn bản luật thi đua khen thưởng"

VĂN BẢN LUẬT THI ĐUA KHEN THƯỞNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về văn bản luật thi đua khen thưởng
Luật Thi đua khen thưởng số 15/2003/QH11

Luật Thi đua khen thưởng số 15/2003/QH11

Luật Thi đua khen thưởng số 15/2003/QH11 quy định về đối tượng, phạm vi, nguyên tắc, hình thức, tiêu chuẩn, thẩm quyền và trình tự, thủ tục thi đua, khen thưởng.

Chi tiết >>