Bài viết về chủ đề "văn bản hướng dẫn luật bảo hiễm xã hội"

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN LUẬT BẢO HIỄM XÃ HỘI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về văn bản hướng dẫn luật bảo hiễm xã hội
Luật bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11

Luật bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11

Luật này quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội; tổ chức bảo hiểm xã hội; quỹ bảo hiểm xã hội; thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội và quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội.

Chi tiết >>