Bài viết về chủ đề "ủy quyền giám đốc"

ỦY QUYỀN GIÁM ĐỐC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về ủy quyền giám đốc
Mẫu Giấy ủy quyền công ty

Mẫu Giấy ủy quyền công ty

Mẫu Giấy ủy quyền công ty - Nội dung cần thể hiện thông tin các bên, nội dung và thời hạn ủy quyền, trách nhiệm và quyền hạn của các bên tham gia và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc/tổng giám đốc cho cấp phó

Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc/tổng giám đốc cho cấp phó

Giấy ủy quyền của Giám đốc/Tổng giám đốc cho cấp phó để thực hiện nhiệm vụ theo phạm vi ủy quyền bao gồm nội dung về người ủy quyền, người được ủy quyền, nội dung ủy quyền và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như sau:

Chi tiết >>