Bài viết về chủ đề "tỷ lệ biểu quyết"

TỶ LỆ BIỂU QUYẾT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tỷ lệ biểu quyết
Điều kiện để thông qua nghị quyết của Công ty theo quy định của Luật Doanh Nghiệp 2014

Điều kiện để thông qua nghị quyết của Công ty theo quy định của Luật Doanh Nghiệp 2014

Tôi có một số thắc mắc về Luật doanh nghiệp mới có hiệu lực từ ngày 1.7.2015 để áp dụng cho Công ty chúng tôi. Cụ thể: Theo điều lệ hiện tại của Công ty: Tỷ lệ biểu quyết "thông qua sửa đổi điều lệ" của Công ty tôi là ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội chấp thuận. Tỷ lệ biểu quyết khi lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội chấp thuận.

Chi tiết >>