Bài viết về chủ đề "tương trợ tự pháp"

TƯƠNG TRỢ TỰ PHÁP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tương trợ tự pháp
Nghị định 138/2006/NĐ-CP về quan hệ Dân sự có yếu tố nước ngoài

Nghị định 138/2006/NĐ-CP về quan hệ Dân sự có yếu tố nước ngoài

Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài là: các quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại và lao động có ít nhất một trong các bên tham gia là cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc các quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại và lao động mà các bên tham gia là công dân, tổ chức Việt Nam, nhưng căn cứ để xác lập, thay đổi, chấm dứt theo pháp luật nước ngoài, phát sinh ở nước ngoài hoặc tài sản liên quan đến quan hệ đó ở n

Chi tiết >>