Bài viết về chủ đề "tư vấn pháp luật về thuế"

TƯ VẤN PHÁP LUẬT VỀ THUẾ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tư vấn pháp luật về thuế
Thông tư 228/2009/TT-BTC Hướng dẫn trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho tổn thất

Thông tư 228/2009/TT-BTC Hướng dẫn trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho tổn thất

Hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp

Chi tiết >>