Bài viết về chủ đề "trưởng phòng kỹ thuật"

TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về trưởng phòng kỹ thuật
Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng kỹ thuật

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng kỹ thuật

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng kỹ thuật - Nội dung gồm thông tin về doanh nghiệp, thông tin người được bổ nhiệm, lý do và nội dung bổ nhiệm trưởng phòng, quyền và nghĩa vụ của trưởng phòng, các nội dung khác như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>