Bài viết về chủ đề "trung tâm trợ giúp pháp lý"

TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về trung tâm trợ giúp pháp lý
Luật Trợ giúp pháp lý số 69/2006/QH 11

Luật Trợ giúp pháp lý số 69/2006/QH 11

Luật Trợ giúp pháp lý số 69/2006/QH 11 - Quy định về người được trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý, hoạt động trợ giúp pháp lý và quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý, nội dung như sau:

Chi tiết >>