Bài viết về chủ đề "trung tâm lưu trữ quốc gia "

TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về trung tâm lưu trữ quốc gia

 • Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13

  Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13.

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 - Quy định về hoạt động lưu trữ; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động lưu trữ; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ lưu trữ; hoạt động dịch vụ lưu trữ và quản lý về lưu trữ.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn ×