Bài viết về chủ đề "trung tâm lưu trữ"

TRUNG TÂM LƯU TRỮ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về trung tâm lưu trữ
Nghị định số 01/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật lưu trữ

Nghị định số 01/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật lưu trữ

Nghị định số 01/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật lưu trữ - Quản lý tài liệu lưu trữ điện tử; thời hạn nộp lưu tài liệu lưu trữ của ngành công an, quốc phòng, ngoại giao và của ngành khác vào Lưu trữ lịch sử

Chi tiết >>