Bài viết về chủ đề "trợ giúp doanh nghiệp"

TRỢ GIÚP DOANH NGHIỆP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về trợ giúp doanh nghiệp
Nghị định số 56/2009/NĐ-CP về trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa

Nghị định số 56/2009/NĐ-CP về trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa

Doanh nghiệp nhỏ và vừa là cơ sở kinh doanh đã đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật, được chia thành ba cấp: siêu nhỏ, nhỏ, vừa theo quy mô tổng nguồn vốn (tổng nguồn vốn tương đương tổng tài sản được xác định trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp) hoặc số lao động bình quân năm (tổng nguồn vốn là tiêu chí ưu tiên)

Chi tiết >>