Bài viết về chủ đề "tội phạm công nghệ cao"

TỘI PHẠM CÔNG NGHỆ CAO - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tội phạm công nghệ cao
Luật Phòng chống rửa tiền số 07/2012/QH13

Luật Phòng chống rửa tiền số 07/2012/QH13

Luật Phòng chống rửa tiền số 07/2012/QH13 quy định về các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi rửa tiền; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống rửa tiền; hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền.

Chi tiết >>

Quy định về tội rửa tiền

Quy định về tội rửa tiền

Theo quy định tại Luật số: 37/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 15/1999/QH10. Thì tội rửa tiền được hiểu cụ thể như sau:

Chi tiết >>