Thông tin tòa án nhân dân huyện Đông Anh - TP. Hà Nội
|

Thông tin tòa án nhân dân huyện Đông Anh - TP. Hà Nội

Cũng như thẩm quyền của các Tòa án nhân dân cấp quận (huyện) khác trên địa bàn thành phố, Tòa án nhân dân huyện Đông Anh có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp, yêu cầu trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của mình theo quy định của pháp luật.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí