Mẫu Tờ khai thuế môn bài
|

Mẫu Tờ khai thuế môn bài

Mẫu tờ khai thuế môn bài số: 01/MBAI(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính), cụ thể như sau:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí