Bài viết về chủ đề "tổ chức hòa giải"

TỔ CHỨC HÒA GIẢI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tổ chức hòa giải
Luật hòa giải ở cơ sở số 35/2013/QH13

Luật hòa giải ở cơ sở số 35/2013/QH13

Luật này quy định nguyên tắc, chính sách của Nhà nước về hòa giải ở cơ sở, hòa giải viên, tổ hòa giải; hoạt động hòa giải ở cơ sở; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong hoạt động hòa giải ở cơ sở

Chi tiết >>