Bài viết về chủ đề "tổ chức hòa giải "

TỔ CHỨC HÒA GIẢI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tổ chức hòa giải

 • Luật hòa giải ở cơ sở số 35/2013/QH13

  Luật hòa giải ở cơ sở số 35/2013/QH13.

  • 29/01/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật này quy định nguyên tắc, chính sách của Nhà nước về hòa giải ở cơ sở, hòa giải viên, tổ hòa giải; hoạt động hòa giải ở cơ sở; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong hoạt động hòa giải ở cơ sở

  Chi tiết