Bài viết về chủ đề "tình hình sử dụng lao động "

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tình hình sử dụng lao động

 • Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài

  Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài.

  • 01/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Nội dung báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội bao gồm các nội dung về đơn vị sử dụng lao động, thông tin lao động và các nội dung khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

  Chi tiết