Bài viết về chủ đề "tính chất côn đồ"

TÍNH CHẤT CÔN ĐỒ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tính chất côn đồ
Tình tiết 'có tính chất côn đồ' trong Bộ luật hình sự

Tình tiết 'có tính chất côn đồ' trong Bộ luật hình sự

Trong Bộ luật Hình sự, tình tiết có tính chất côn đồ được quy định là tình tiết định khung tăng nặng ở một số điều luật như, điểm n khoản 1 Điều 93; điểm i khoản 1 Điều 104. Tình tiết có tính chất côn đồ còn là tình tiết tăng nặng, được quy định tại điểm d khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự.

Chi tiết >>