Thời gian làm việc để tính hưởng trợ cấp thôi việc?
|

Thời gian làm việc để tính hưởng trợ cấp thôi việc?

Câu hỏi tư vấn: Hiện tại có ông Nguyễn A làm tổng giám đốc tại công ty đến 15/7/2016 ông viết đơn xin thôi việc. Ông có thời gian công tác như sau: Từ tháng 12/1980 đến tháng 11/1984: công tác tại cục hậu cần quân đoàn 4; từ tháng 01/1984 đến 03/2004 công tác tại xí nghiệp T (là XN trực thuộc C); từ 04/2004 đến 15/7/2016 ông công tác tại xí nghiệp Việt Thái (XN V) trước cũng là xí nghiệp trực thuộc của C (công ty nhà nước);

Chi tiết
Tư vấn về căn cứ tính trợ cấp thôi việc
|

Tư vấn về căn cứ tính trợ cấp thôi việc

​Người lao động động không tham gia BHXH ở Công ty, lương hàng tháng nhận là 25.000.000VNĐ/tháng. Thời gian làm việc là 5 năm. Lương theo hợp đồng lao động là lương thỏa thuận là 25.000.000VNĐ/tháng. Còn trong bảng lương thì có tách ra các khoản là lương cơ bản là 5.500.000VNĐ và trợ cấp trách nhiệm 5.000.000VNĐ, trợ cấp chuyên cần 2.000.000 VNĐ, trợ cấp sinh hoạt 4.000.000VNĐ, trợ cấp điện thoại 3.500.000VNĐ, trợ cấp xăng xe 5.000.000VNĐ. Vậy cho em hỏi căn cứ vào mức lương nào để tính trợ cấp

Chi tiết
Tư vấn miễn phí