Bài viết về chủ đề "thuế xuất"

THUẾ XUẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thuế xuất
Quy định về thuế suất thuế giá trị gia tăng

Quy định về thuế suất thuế giá trị gia tăng

Thuế suất thuế giá trị gia tăng thực hiện theo quy định tại Điều 8 Luật thuế giá trị gia tăng và Khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>