Bài viết về chủ đề "thuê nhà ở công vụ"

THUÊ NHÀ Ở CÔNG VỤ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thuê nhà ở công vụ
Mẫu hợp đồng thuê nhà ở công vụ

Mẫu hợp đồng thuê nhà ở công vụ

Mẫu hợp đồng thuê nhà ở công vụ ban hành kèm theo Thông tư số 16/2010/TT- BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng, nội dung như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Quy định về Hợp đồng thuê nhà ở

Quy định về Hợp đồng thuê nhà ở

Hợp đồng thuê nhà ở được quy định cụ thể về về nội dung, đối tượng hợp đồng, quyền và nghĩa vụ của các bên, hiệu lực và các vấn đề khác liên quan, nội dung như sau:

Chi tiết >>