Bài viết về chủ đề "thuê mặt nước"

THUÊ MẶT NƯỚC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thuê mặt nước
Thông tư số 77/2014/TT-BTC Hướng dẫn quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Thông tư số 77/2014/TT-BTC Hướng dẫn quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Thông tư này hướng dẫn việc xác định và trình tự, thủ tục xác định, thu nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước; miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước; hướng dẫn xử lý chuyển tiếp và một số nội dung cụ thể tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP

Chi tiết >>