Bài viết về chủ đề "thuế giá trị gia tăng"

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thuế giá trị gia tăng
Tư vấn phương pháp khấu trừ thuế Giá trị gia tăng

Tư vấn phương pháp khấu trừ thuế Giá trị gia tăng

Phương pháp khấu trừ thuế thực hiện theo quy định tại Điều 10 Luật thuế giá trị gia tăng và Khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Nghị định số 65/2013/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân

Nghị định số 65/2013/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân

Nghị định số 65/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.

Chi tiết >>

Nghị định số 218/2013/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Nghị định số 218/2013/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Nghị định số 218/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Chi tiết >>

Nghị định số 209/2013/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thuế Giá trị gia tăng

Nghị định số 209/2013/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thuế Giá trị gia tăng

Nghị định số 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.

Chi tiết >>

Luật số 31/2013/QH13 Sửa đổi bổ sung Luật Thuế Giá trị Gia tăng

Luật số 31/2013/QH13 Sửa đổi bổ sung Luật Thuế Giá trị Gia tăng

Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Nghị định số 92/2013/NĐ-CP bổ sung thuế TNDN thuế GTGT

Nghị định số 92/2013/NĐ-CP bổ sung thuế TNDN thuế GTGT

Nghị định số 92/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng ngày 19 tháng 6 năm 2013 và Điểm 2 Khoản 6, Điểm 2b Khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 19 tháng 6 năm 2013.

Chi tiết >>