Bài viết về chủ đề "thủ tục thành lập doanh nghiệp FDI"

THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP FDI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thủ tục thành lập doanh nghiệp FDI
Thủ tục thành lập công ty cổ phần 100% vốn nước ngoài

Thủ tục thành lập công ty cổ phần 100% vốn nước ngoài

Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa; Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp...

Chi tiết >>