Bài viết về chủ đề "thủ tục nhà thầu "

THỦ TỤC NHÀ THẦU - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thủ tục nhà thầu

 • Mẫu Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa

  Mẫu Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa ban hành kèm theo Quyết định số: 521 /2007/QĐ-BKH ngày 22 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nội dung cụ thể như đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 • Mẫu Đơn kiến nghị của nhà thầu

  Mẫu Đơn kiến nghị của nhà thầu.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu Đơn kiến nghị của nhà thầu ban hành kèm theo Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ, nội dung cụ thể như đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 • Mẫu Bảo lãnh đấu thầu

  Mẫu Bảo lãnh đấu thầu.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu Bảo lãnh đấu thầu Ban hành theo Thông tư số 04/2006/TT-BXD ngày 18/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, nội dung cụ thể như đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 • Mẫu Đơn xin đăng ký văn phòng điều hành

  Mẫu Đơn xin đăng ký văn phòng điều hành.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu Đơn xin đăng ký văn phòng điều hành Ban hành kèm theo Công văn số 438/BXD-XL ngày 17 tháng 03 năm 2008 của Bộ Xây dựng về việc Đăng ký văn phòng điều hành công trình của Nhà thầu nước ngoài, nội dung như đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 • Mẫu Đơn xin cấp giấy phép thầu đối với nhà thầu là cá nhân

  Mẫu Đơn xin cấp giấy phép thầu đối với nhà thầu là cá nhân.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu Đơn xin cấp giấy phép thầu đối với nhà thầu là cá nhân Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2004/TT-BXD ngày 15 tháng 9 năm 2004 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thủ tục và quản lý việc cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam, nội dung cụ thể như đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 • Mẫu Đơn dự thầu

  Mẫu Đơn dự thầu.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu Đơn dự thầu Ban hành theo Thông tư số 04/2006/TT-BXD ngày 18/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bao gồm các nội dung và thông tin như đính kèm trên đây

  Chi tiết
 • Mẫu báo cáo tình hình hoạt động của nhà thầu nước ngoài

  Mẫu báo cáo tình hình hoạt động của nhà thầu nước ngoài.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu báo cáo tình hình hoạt động của nhà thầu nước ngoài ban hành kèm theo Thông tư số 05/2004/TT-BXD ngày 15 tháng 9 năm 2004 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thủ tục và quản lý việc cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam, như sau:

  Chi tiết
 • Thủ tục khai thuế đối với nhà thầu nước ngoài

  Thủ tục khai thuế đối với nhà thầu nước ngoài.

  • 27/05/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Đối với trường hợp là nhà thầu nước ngoài, thủ tục khai thuế được hướng dẫn chi tiết và quy định như sau: Mẫu biểu: + Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài dành cho trường hợp Bên Việt Nam khấu trừ và nộp thay cho Nhà thầu nước ngoài;

  Chi tiết