Bài viết về chủ đề "thủ tục họp ĐHĐCĐ"

THỦ TỤC HỌP ĐHĐCĐ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thủ tục họp ĐHĐCĐ
Bầu dồn phiếu - Quy định và hướng dẫn

Bầu dồn phiếu - Quy định và hướng dẫn

Quy định về việc bầu dồn phiếu: Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông được tiến hành theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.

Chi tiết >>