Bài viết về chủ đề "thủ tục đóng BHYT"

THỦ TỤC ĐÓNG BHYT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thủ tục đóng BHYT
Bảng tổng hợp lao động - quỹ tiền lương và mức đóng BHXH - BHYT

Bảng tổng hợp lao động - quỹ tiền lương và mức đóng BHXH - BHYT

Bảng tổng hợp lao động, quỹ tiền lương và mức đóng BHXH, BHYT Ban hành kèm theo Quyết định số 1333/QĐ-BHXH ngày 21 tháng 02 năm 2008 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam như sau:

Chi tiết >>