Bài viết về chủ đề "thủ tục đầu tư ra nước ngoài"

THỦ TỤC ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thủ tục đầu tư ra nước ngoài
Thủ tục Chấp thuận cấp phép dự án đầu tư ra nước ngoài

Thủ tục Chấp thuận cấp phép dự án đầu tư ra nước ngoài

Thủ tục Chấp thuận cấp phép dự án đầu tư ra nước ngoài - Nội dung bao gồm các vấn đề về trình tự, đầu mục hồ sơ thực hiện việc cấp phép và các thông tin khác liên quan, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Thủ tục Báo cáo tình hình hoạt động dự án đầu tư tại nước ngoài

Thủ tục Báo cáo tình hình hoạt động dự án đầu tư tại nước ngoài

Thủ tục Báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư tại nước ngoài bao gồm nội dung về trình tự, đối tượng thực hiện, căn cứ pháp lý của báo cáo tình hình hoạt động và các nội dung khác liên quan như sau:

Chi tiết >>

Quy định về đầu tư ra nước ngoài

Quy định về đầu tư ra nước ngoài

Đầu tư ra nước ngoài là việc nhà đầu tư đưa vốn bằng tiền và các tài sản hợp pháp khác từ Việt Nam ra nước ngoài để tiến hành hoạt động đầu tư

Chi tiết >>