Bài viết về chủ đề "thủ tục đăng ký thế chấp"

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thủ tục đăng ký thế chấp
Mẫu Đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất - tài sản gắn liền với đất

Mẫu Đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất - tài sản gắn liền với đất

Mẫu Đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường, nội dung như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Quy định về thế chấp tài sản

Quy định về thế chấp tài sản

Quy định chung về thế chấp tài sản bao gồm các nội dung cơ bản về thế chấp, hình thức thế chấp, thời hạn thế chấp, quyền và nghĩa vụ của bên thế chấp và bên nhận thế chấp, hủy bỏ và chấm dứt việc thế chấp tài sản và các nội dung khác liên quan như sau:

Chi tiết >>

Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất

Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất

Đối với trường hợp yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất bao gồm các nội dung về người đăng ký, tài sản đăng ký thế chấp và các thông tin khác liên quan, áp dụng theo mẫu trên đây:

Chi tiết >>