Bài viết về chủ đề "thủ tục cấp lại đăng ký thuế "

THỦ TỤC CẤP LẠI ĐĂNG KÝ THUẾ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thủ tục cấp lại đăng ký thuế

 • Mẫu Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế

  Mẫu Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế/mã số thuế cá nhân/thông báo mã số thuế ban hành kèm theo Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 05 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế. Nội dung như đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn