Bài viết về chủ đề "thủ tục cấp lại đăng ký thuế"

THỦ TỤC CẤP LẠI ĐĂNG KÝ THUẾ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thủ tục cấp lại đăng ký thuế
Mẫu Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế

Mẫu Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế

Mẫu Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế/mã số thuế cá nhân/thông báo mã số thuế ban hành kèm theo Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 05 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế. Nội dung như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>