Bài viết về chủ đề "thư mời họp"

THƯ MỜI HỌP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thư mời họp
Mẫu Giấy mời

Mẫu Giấy mời

Mẫu Giấy mời ban hành kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ. Nội dung cụ thể của mẫu giấy mời theo đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu thư mời họp

Mẫu thư mời họp

Thư mời họp được thể hiện theo nội dung về Đơn vị/cơ quan họp, địa điểm, thời gian họp, người ký thư mời họp và các nội dung khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu giấy mời họp

Mẫu giấy mời họp

Mẫu giấy mời họp, thư mời họp được quy định cụ thể về đơn vị mời, thời gian, địa điểm, nội dung họp cụ thể như biểu mẫu đính kèm trên đây:

Chi tiết >>