Bài viết về chủ đề "thông tư hướng dẫn luật sở hữu trí tuệ"

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thông tư hướng dẫn luật sở hữu trí tuệ
Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005

Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005

Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng.

Chi tiết >>