Bài viết về chủ đề "thông tư hướng dẫn đăng ký giao dịch bảo đảm"

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thông tư hướng dẫn đăng ký giao dịch bảo đảm
Nghị định số 83/2010/NĐ-CP về đăng ký giao dịch bảo đảm

Nghị định số 83/2010/NĐ-CP về đăng ký giao dịch bảo đảm

Nghị định số 83/2010/NĐ-CP về đăng ký giao dịch bảo đảm - quy định trình tự, thủ tục đăng ký và cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng tài sản (sau đây gọi chung là đăng ký giao dịch bảo đảm); tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm và quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm.

Chi tiết >>

Nghị định số 163/2006/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm

Nghị định số 163/2006/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm

Nghị định số 163/2006/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm - quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự về việc xác lập, thực hiện giao dịch bảo đảm để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự và xử lý tài sản bảo đảm.

Chi tiết >>

Thông tư số 05/2011/TT-BTP hướng dẫn về đăng ký giao dịch bảo đảm

Thông tư số 05/2011/TT-BTP hướng dẫn về đăng ký giao dịch bảo đảm

Thông tư số 05/2011/TT-BTP hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp

Chi tiết >>