Bài viết về chủ đề "thông tư 17/2009/TT-BTNMT"

THÔNG TƯ 17/2009/TT-BTNMT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thông tư 17/2009/TT-BTNMT
Thông tư 17/2009/TT-BTNMT quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thông tư 17/2009/TT-BTNMT quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thông tư này quy định về mẫu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận); thể hiện nội dung trên Giấy chứng nhận và đăng ký biến động sau khi cấp Giấy chứng nhận

Chi tiết >>