Người bị thu hồi đất có được nhận quyết định thu hồi đất không?
|

Người bị thu hồi đất có được nhận quyết định thu hồi đất không?

Những trường hợp nhà nước được quyền thu hồi đất khi người dân đang sử dụng? Trình tự, thủ tục thu hồi đất được pháp luật quy định như thế nào? Cơ quan nào được quyền ra quyết định thu hồi đất? Trường hợp có sự sai phạm trong quá trình thực hiên quyết định thu hồi đất thì giải quyết ra sao?

Chi tiết
Tư vấn miễn phí