Bài viết về chủ đề "thời hiệu xử lí kỷ luật"

THỜI HIỆU XỬ LÍ KỶ LUẬT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thời hiệu xử lí kỷ luật
Thời hiệu xử lý kỷ luật xác định thế nào?

Thời hiệu xử lý kỷ luật xác định thế nào?

Theo Điều 80 của Luật cán bộ công chức năm 2008 quy định về Thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật như sau "Thời hiệu xử lý kỷ luật là thời hạn do Luật này quy định mà khi hết thời hạn đó thì cán bộ, công chức có hành vi vi phạm không bị xem xét xử lý kỷ luật, Thời hiệu xử lý kỷ luật là 24 tháng, kể từ thời điểm có hành vi vi phạm".

Chi tiết >>