Quy định về góp vốn và giấy chứng nhận phần vốn góp
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Quy định về góp vốn và giấy chứng nhận phần vốn góp

Khi tiến hành thành lập công ty hoặc tham gia góp vốn, chuyển nhượng vốn trong doanh nghiệp thì các bạn cần tìm hiểu những quy định về việc vốn góp trong doanh nghiệp? Để tìm hiểu chi tiết quy định pháp luật về vốn góp, bạn có thể tham khảo nội dung tư vấn dưới đây:

Chi tiết
Phần vốn góp: Cam kết góp hay thực góp
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Phần vốn góp: Cam kết góp hay thực góp

Cơ sở pháp lý được các thành viên công ty X đưa ra là điều 18.3 của Nghị định 102/2010 ngày 1-10-2010 hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp (Nghị định 102), theo đó “trong thời hạn chưa góp đủ số vốn theo cam kết, thành viên có số phiếu biểu quyết và được chia lợi tức tương ứng với tỷ lệ số vốn thực góp, trừ trường hợp điều lệ công ty quy định khác”.

Chi tiết
Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần và quản lý doanh nghiệp thế nào?
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần và quản lý doanh nghiệp thế nào?

Quy định về quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam hạn chế của của việc thành lập, ql doanh nghiệp của tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài: Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Chi tiết
Hotline: 1900 6169