Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13
|

Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13

Luật sư hỗ trợ cung cấp Bộ luật lao động 2012 và quy định trong thỏa ước lao động tập thể là người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương trong các trường hợp được pháp luật quy định và trường hợp anh chị em ruột kết hôn một ngày có phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí