Có thể bổ sung phụ lục hợp đồng sau khi đã giao kết hợp đồng được không?
|

Có thể bổ sung phụ lục hợp đồng sau khi đã giao kết hợp đồng được không?

Phụ lục hợp đồng là một bộ phận của hợp đồng và có hiệu lực như hợp đồng, phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều khoản hoặc để sửa đổi, bổ sung hợp đồng. Tuy nhiên, nội dung của phụ lục hợp đồng phải phù hợp và không được trái với nội dung của hợp đồng.

Chi tiết
Hotline: 1900 6169