Bài viết về chủ đề "thế chấp đất đai "

THẾ CHẤP ĐẤT ĐAI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thế chấp đất đai

 • Đăng ký các giao dịch bảo đảm về quyền sử dụng đất

  Đăng ký các giao dịch bảo đảm về quyền sử dụng đất.

  • 29/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Đối với trường hợp Đăng ký các giao dịch bảo đảm về quyền sử dụng đất được quy định bao gồm các trường hợp đăng ký, người yêu cầu đăng ký, nguyên tắc giao dịch đảm bảo và các nội dung khác liên quan, cụ thể như sau:

  Chi tiết