Bài viết về chủ đề "thẩm tra dự án"

THẨM TRA DỰ ÁN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thẩm tra dự án
Tư vấn thủ tục thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Tư vấn thủ tục thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục thẩm tra dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư được hướng dẫn và quy định về nội dung hồ sơ, thẩm quyền, thời gian thẩm tra cấp phép và các vấn đề khác liên quan như sau:

Chi tiết >>