Bài viết về chủ đề "thẩm quyền thu hồi đất đai"

THẨM QUYỀN THU HỒI ĐẤT ĐAI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thẩm quyền thu hồi đất đai
Thông tư 74/2015/TT-BTC về thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Thông tư 74/2015/TT-BTC về thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Thông tư 74/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 05 năm 2015 hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Chi tiết >>