Bài viết về chủ đề "thẩm quyền giải quyết tại tòa án"

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TẠI TÒA ÁN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thẩm quyền giải quyết tại tòa án
Luật sư tư vấn về trình tự và thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai

Luật sư tư vấn về trình tự và thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai

Trong giải quyết tranh chấp đất đai có bắt buộc phải thực hiện tại cấp cơ sở không? Trường hợp nào thì giải quyết tại Tòa án, trường hợp nào thì giải quyết tại UBND các cấp? Vấn đề này được quy định chi tiết như sau:

Chi tiết >>