Chia tách doanh nghiệp và thủ tục chia tách công ty 2021
|

Chia tách doanh nghiệp và thủ tục chia tách công ty 2021

Chia tách công ty, doanh nghiệp là một thủ tục phức tạp, trải qua nhiều bước khách nhau. Công ty Luật Minh Gia với tư cách là nhà tư vấn pháp luật chuyên nghiệp sẽ tư vấn giúp doanh nghiệp thủ tục tách doanh nghiệp, Bài viết dưới đây, Luật Minh Gia sẽ tập trung vào hai hình thức tổ chức lại doanh nghiệp là chia, tách doanh nghiệp, đồng thời hướng dẫn về thủ tục chia, tách doanh nghiệp.

Chi tiết
Sáp nhập doanh nghiệp, hợp nhất doanh nghiệp 2021
|

Sáp nhập doanh nghiệp, hợp nhất doanh nghiệp 2021

Sáp nhập doanh nghiệp, hợp nhất doanh nghiệp là một thủ tục phức tạp, trải qua nhiều bước khách nhau. Công ty Luật Minh Gia với tư cách là nhà tư vấn pháp luật chuyên nghiệp sẽ tư vấn giúp doanh nghiệp thủ tục sáp nhập doanh nghiệp, cụ thể như sau:

Chi tiết
Thủ tục tách doanh nghiệp
|

Thủ tục tách doanh nghiệp

Tách Công ty: Công ty TNHH và Công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản của Công ty hiện có (Công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty mới cùng loại (Công ty được tách): bao gồm:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí