Bài viết về chủ đề "tác phẩm kiến trúc"

TÁC PHẨM KIẾN TRÚC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tác phẩm kiến trúc
Thủ tục đăng ký bản quyền tác phẩm kiến trúc

Thủ tục đăng ký bản quyền tác phẩm kiến trúc

Tác phẩm là sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học thể hiện bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào. Tác phẩm kiến là sản phẩm sáng tạo thuộc một trong các lĩnh vực trên:

Chi tiết >>