Bài viết về chủ đề "sử dụng vốn"

SỬ DỤNG VỐN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về sử dụng vốn
Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13

Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13

Luật này quy định việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quản lý nhà nước về đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công.

Chi tiết >>