Luật Đầu tư công 2014 cập nhật mới nhất năm 2022
|

Luật Đầu tư công 2014 cập nhật mới nhất năm 2022

Luật Đầu tư công 2014 cập nhật mới nhất năm 2021 quy định việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quản lý nhà nước về đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công.

Chi tiết
Hotline: 1900 6169