Không ký vào biên bản vi phạm hành chính thì có thể bị xử phạt không?
|

Không ký vào biên bản vi phạm hành chính thì có thể bị xử phạt không?

Luật sư tư vấn về những vấn đề liên quan đến luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 bao gồm các nội dung liên quan đến biên bản vi phạm hành chính, mức xử phạt đối với từng hành vi vi phạm hành chính cụ thể, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Đặc biệt là hướng xử lý trong trường hợp người vi phạm không ký vào biên bản vi phạm hành chính.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí