Bài viết về chủ đề "sổ đăng ký cổ đông"

SỔ ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về sổ đăng ký cổ đông
Nội dung sổ đăng ký cổ đông

Nội dung sổ đăng ký cổ đông

Theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2005, Công ty cổ phần phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Sổ đăng ký cổ đông có thể là văn bản, tập dữ liệu điện tử hoặc cả hai loại này.

Chi tiết >>

Mẫu danh sách cổ đông công ty cổ phần

Mẫu danh sách cổ đông công ty cổ phần

Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần bao gồm các nội dung về thông tin cổ đông sáng lập, số cổ phần, giá trị cổ phần, thời điểm góp vốn và các thông tin khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>